website templates


WELKOM BIJ
BALANS DEN BOSCH

Praktijk voor Malva therapie

René van Dijk.
 Natuurgeneeskundig energetisch therapeut, 's-Hertogenbosch.
Lid BvMT / VvET

Openingstijden Praktijk:
( behandeling uitsluitend op afspraak )
Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 17:00
Zaterdag 11.00 - 16.00

Mobirise
BALANS Den Bosch

OVER

René van Dijk
Balans Den Bosch

Ik ben René van Dijk, geboren in 1959. Na op verschillende plaatsen in Nederland gewoond te hebben, zijn mijn vrouw en ik in 2015 in 's-Hertogenbosch gaan wonen en heb ik besloten hier mijn praktijk voor natuurgeneeskunde voort te zetten.

Nadat ik zelf vele jaren gezondheidsproblemen heb gehad, ben ik mijzelf gaan verdiepen in natuurgerichte behandelmethoden en heb ik verschillende opleidingen gevolgd op dat gebied. Als gevolg van bovengenoemde gezondheidsproblemen heb ik veel geleerd over de invloeden en gevolgen van het langdurig ziek zijn. Het heeft mij het inzicht en het begrip gegeven dat ik nu goed kan gebruiken in het helpen en begeleiden van mijn clienten. Het is dan ook mijn passie geworden mijn clienten zo goed mogelijk te begeleiden op weg naar een betere gezondheid.

Gevolgde opleidingen:

• Academie voor natuurgeneeskunde te Amsterdam. Hier heb ik o.a. de vakken medische basiskennis, homeopathie, kruidengeneeskunde, voedingsleer en orthomoleculaire therapie gevolgd. Deze opleiding bestaat niet meer en heeft als zodanig ook geen website.
• Hogeschool voor geesteswetenschappen, natuurgeneeskundig / energetisch therapeut. Deze opleiding bestaat niet meer en heeft als zodanig dus ook geen website.
• Malva-opleiding. Dit is een holistische opleiding die gericht is op diverse behandelmethoden om ondersteuning te bieden bij lichamelijke, psychosomatische of psychische klachten. www.malva-opleiding.nl 
•  Energieschool: medische basiskennis (Plato). www.energieschool.nl

Alle bovengenoemde opleidingen zijn op HBO niveau.

Lid van de BvMT: beroepsvereniging van Malva Therapeuten ( www.bvmt.nl)
Lid van de VvET: beroepsvereniging van Energetisch Therapeuten (www.vvet.nl)

MALVA THERAPIE

Malva therapie is een vorm van natuurgeneeskunde waarbij er sprake is van lichaamsgerichte energetische therapie en waarbij het zelf genezend vermogen van de mens wordt aangesproken. Deze therapie omvat een veelheid aan unieke behandelmethoden, waardoor een klacht op meerdere niveaus behandeld kan worden.

Bij malva therapie wordt een klacht benaderd vanuit een holistisch perspectief. Holistisch wil zeggen dat je ervanuit gaat dat lichaam, ziel en geest één dynamisch geheel vormen en dus onderling nauw met elkaar verbonden zijn. Bij malva therapie wordt er dus niet alleen gekeken naar lichamelijke oorzaken van een kwaal of aandoening, maar ook naar de psychosociale, energetische en zielkundige oorzaken.

Bij malva therapie wordt er behandeld middels de energie systemen van het menselijk lichaam, ofwel via de aura, chakra’s en meridianen. Vanuit holistisch standpunt bekeken omvat malva therapie het in balans brengen van lichaam, ziel en geest, waardoor het bewustzijn wordt vergroot. 

PREVENTIE
Preventie en persoonlijke groei! Malva therapie is ook zeer geschikt voor preventie van ziekten en klachten. Door energetische diagnose kunnen vroegtijdig signalen worden herkend en een klacht of ziekte preventief worden behandeld. Ook kan malva therapie ondersteuning bieden bij persoonlijke groei en transformatie, een andere invulling van zijn / haar leven.

... waarvoor niet! 

Kanker wordt niet energetisch behandeld door een malva therapeut. Kanker is een negatieve celdeling. Iedere toevoeging van energie zal leiden tot versterking van deze celdeling. Wel zal de therapeut inzicht kunnen geven in dit ziekteproces, geestelijke ondersteuning kunnen bieden en zelfhulpmiddelen kunnen adviseren. Tevens kan de therapeut inzicht bieden in de geestelijke achtergronden van deze ziekte. 

Iemand die kanker heeft gehad kan pas  veilig behandeld worden d.m.v. energetische therapie wanneer hij / zij drie maanden "schoon verklaard" is.

In mijn praktijk staat de hulpvraag van de cliënt centraal. Ieder mens is uniek en heeft als

zodanig een op hem/haar gerichte specifieke benadering en behandeling nodig. Ik behandel mensen m.b.v. natuurlijke geneesmethoden.

Hierbij staat de energetische behandelvorm (malva therapie) centraal.
D.m.v. heldervoelendheid kan ik waarnemen op welke plaatsen in het lichaam zich energetische verstoringen bevinden, die zowel het fysieke als psychische welbevinden negatief kunnen beïnvloeden en waardoor ziekte kan ontstaan. D.m.v. deze heldervoelendheid kan ik een energetische diagnose stellen en een behandelplan opstellen in overleg met de cliënt.


In het algemeen kunnen natuurgerichte behandelmethoden toegepast worden naast gewone medicijnen. Zij kunnen zelfs meehelpen om de bijwerkingen van gewone medicijnen te verminderen. In een enkel geval is het echter niet raadzaam om beide medicijnen naast elkaar te gebruiken. Zo is bijv. St. janskruid niet goed te combineren met sommige chemische medicijnen.

Als natuurgerichte medicijnen of behandel methoden eenmaal aanslaan, kan er wellicht

geminderd worden met de “gewone”medicijnen. Doe dat echter altijd in overleg met uw huisarts of behandelend arts.Behandelingen die ik als Malva therapeut in mijn praktijk toepas:

Mobirise

Magnetiseren

Magnetiseren is het overdragen van energie aan diegenen die te weinig energie hebben ...
Lees meer...

Mobirise

Chakra therapie

Chakra’s zijn de centra van ons energetisch systeem ...
Lees meer...

Mobirise

Aura behandelingen

Een aura is een energieveld dat zich rond het lichaam bevindt en dient ter bescherming... 
Lees meer...

Mobirise

Kosmische schijf

De kosmische schijf als instrument kan een zeer grote transformerende energie aanmaken. 

Lees meer...

Mobirise

ANKH

De regressie behandeling met de kosmische schijf kan ook worden uitgevoerd met de ANKH...
Lees meer...

Mobirise

Fytotherapie

Fytotherapie is het inzetten van kruiden preparaten om het zelf genezend vermogen te ondersteunen...
Lees meer...

Mobirise

Energetische massages

Dit zijn massages waarbij tevens zeer effectief energie ingestraald kan worden...
Lees meer...

Mobirise

Gespreks therapie

Kan mensen helpen om helderheid te creëren in hun gedachten, gevoelens en overtuigingen en zich zo bewust...
Lees meer...

UNIEKE BEHANDELMETHODEN 

De malva behandelingen en de daaraan ten grondslag liggende visies zijn rechtstreeks afkomstig uit de “astrale wereld”. In onze stoffelijke wereld wordt veel onderzoek verricht naar achtergronden en oorzaken van ziekten, maar dat gebeurd ook in de “astrale wereld”. Echter daar gebeurd het door zielen en “intelligenties” en met het verschil dat men in de astrale wereld helder zicht heeft op oorzaak en gevolg. Door de jaren heen is er een enorme hoeveelheid kennis, ervaring, behandelingen en ook oorzaken - die aan de meest voorkomende pathologieen en psychopathologieen ten grondslag liggen – vanuit die astrale wereld overgedragen.
De behandelingen bestaan uit gestandaardiseerde behandelmethoden, die niet alleen direct inwerken op het stoffelijke lichaam, maar ook op het energetisch lichaam (waardoor het stoffelijk lichaam veel sneller kan herstellen). Deze behandelmethoden zijn door langdurig onderzoek getoetst en in de praktijk getest en goed werkzaam gebleken.

Al deze malva behandelingen zijn vanuit de astrale wereld “gechanneld” via het dieptrance medium Lex Persoon en hieruit is in 1989 de beroepsopleiding tot malva therapeut ontstaan. ( zie: www.bvmt.nl, zie ook www.malva-opleiding.nl en www.lichtsferen.com )
Op de site van de beroepsvereniging van malva therapeuten ( www.bvmt.nl )kun je op alfabetische volgorde zien welke specifieke ziekten en klachten er d.m.v. malva therapie behandeld kunnen worden. Indien uw kwaal er niet vermeld wordt wil dat niet zeggen dat er geen specifieke malva behandeling voor bestaat, maar dat alleen de meest voorkomende kwalen en ziekten zijn vermeld. 

VISIE OP ZIEKTEN

De mens kan door allerlei inwendige en uitwendige factoren ziek worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij veel van de huidige voorkomende ziektebeelden er sprake is van multi-causale verbanden; factoren zoals leefwijze, gedrag, voeding, erfelijke aanleg, maatschappelijk functioneren en maatschappelijk welbevinden en invloeden vanuit het milieu, bepalen in sterke mate ziekte en gezondheid. De natuurgeneeskundig therapeut houdt rekening met deze factoren.

De natuurgeneeskundig therapeut gaat er vanuit dat mensen ziek worden als hun toestand van evenwicht in fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en sociaal opzicht min of meer langdurig wordt verstoord. Acute ziektes worden gezien als een gerichte poging van het organisme om het verstoorde evenwicht te herstellen. Dit proces kan ondersteund worden met natuurlijke methoden en middelen.

Chronische ziekten ontstaan wanneer de natuurlijke geneeskracht van de mens niet meer in staat is om met een acute manifestatie te reageren op ziekten of stoornissen om op eigen kracht een nieuw evenwicht te creëren. Deze natuurkracht wordt gezien als een vitale levenskracht die aanwezig is in ieder mens. Het is een natuurlijke neiging naar gezondheid en een door de natuur gegeven vermogen tot zelfhandhaving. Dit zelf genezend vermogen kan door de natuurgeneeskundig therapeut worden gestimuleerd d.m.v. natuurgerichte behandelmethoden, om zodoende het genezingsproces in werking te stellen en gezondheid te hervinden.

EMOTIES

Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste oorzaak van ziekte, is de manier waarop we onze emoties verwerken. Voor een goede gezondheid is het doorleven van je emoties en het accepteren van die emoties van het grootste belang. Heel vaak nemen we daarvoor niet of onvoldoende de tijd en / of vinden we het uiten van die emoties sociaal ongepast, bijv. tijdens het werk.

Emoties ontstaan door je denken en zijn een reactie op gebeurtenissen, welke gebaseerd zijn op reeds eerder opgedane, maar niet verwerkte gevoelens in ons leven. Ze kunnen echter ook te herleiden zijn naar ervaringen in vorige levens. Ziekte ontstaat niet zomaar. Voordat een ziekte zich in lichaam of geest van een mens manifesteert is er in het energetisch systeem van de mens al langere tijd een verstoring van energie zichtbaar en/of voelbaar aanwezig.

Dit energie systeem wordt bestuurd vanuit de ziel van de mens. De verstoring ontstaat echter niet vanuit de ziel, maar vanuit het ego (denken) van de mens. Aangezien het denken van de mens veelal is doordrenkt met emoties, creëert het ego als gevolg daarvan ook ervaringen die gebaseerd zijn op die emoties en de daaraan ten grondslag liggende, vaak onbewuste, overtuigingen.

Ziek zijn is in die zienswijze in feite een afspiegeling van je (onbewuste) overtuigingen omtrent jezelf en je realiteit. Het accepteren van je emoties en beseffen dat je ze zelf hebt veroorzaakt en in stand gehouden brengt de grootste positieve verandering op gang. Dat betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en dat je de oorzaak van je emoties en van ongemakken of ziekten niet op anderen afschuift. Je bent dus in die visie geen slachtoffer, maar verantwoordelijk voor je eigen creaties; het collectief bewustzijn van de mens schept de kaders van onze realiteit en daarbinnen schept ieder mens zijn eigen realiteit.

Gedachten zijn krachten en trekken aan wat het ego (ratio) uitzendt, zowel in het positieve als in het negatieve. Toeval bestaat in die zienswijze niet!  

TARIEVEN & VERGOEDINGEN

Mobirise

TARIEVEN 

Het eerste consult duurt ongeveer een uur en hierin volgt allereerst een intakegesprek waarin met de cliënt de klachten worden besproken. Vervolgens stel ik een energetische diagnose (heldervoelendheid , magnetiseren). Na deze intakefase geef ik aan wat ik voor de client kan betekenen, welke behandelingen naar mijn idee nodig zijn.

• Eerste consult (intake plus magnetiseren) Max. 1 uur € 50,00

• Magnetiseren (30 min.) € 35,00

• Overige therapieën per uur € 70,00

• Klassieke kosmische schijf methode ( 1,5 tot 2 uur) € 100,00


VERGOEDINGEN

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden mijn behandelingen.
Vergoeding is afhankelijk van het door de verzekerde afgesloten verzekeringspakket in de aanvullende verzekering.
https://www.vvet.nl/voor-consumenten/vergoeding-zorgverzekeraars 

NEEM CONTACT OP

Balans, praktijk voor natuurgerichte therapieën
René van Dijk. 

Adres 

Westenburgerweg 56
's-Hertogenbosch
5213 SK - Nederland 

Contacts

Mail: mnvandijk59@gmail.com
Mob: +31(0)6 51265902


Parkeren

Op de Westenburgerweg is er een parkeerregeling:
alleen parkeren voor vergunninghouders. Komt u met de auto, dan kunt u van mij een bezoekers bon ontvangen, waarmee u die dag gratis kan parkeren.


Links

www.bvmt.nl
www.vvet.nl
www.energieschool.nl
www.malva-opleiding.nl
www.lichtsferen.com

https://www.vvet.nl/voor-consumenten/vergoeding-zorgverzekeraars
Feedback

Het verbeteren van deze website kan altijd. Ik luister naar de Feedback van de website bezoekers.